چرا دعای ما مستجاب نمیشود؟

امیرالمؤ منین على علیه السلام روز جمعه در كوفه سخنرانى زیبایى كرد، در پایان سخنرانى فرمود:
اى مردم ! هفت مصیبت بزرگ است كه باید از آنها به خدا پناه ببریم :
1- عالمى كه بلغزد.
2- عابدى كه از عبادت خسته گردد.
3- مؤ منى كه فقیر شود.
4- امینى كه خیانت كند.
5- توانگرى كه به فقر درافتد.
6- عزیزى كه خوار گردد.
7- فقیرى كه بیمار شود.

در این وقت مردى برخواست ، عرض كرد:
یا امیرالمؤ منین ! خداوند در قرآن مى فرماید: ((
ادعونى استجب لكم )):
مرا بخوانید، دعا كنید، تا دعایتان را مستجاب كنم .
اما دعاى ما مستجاب نمى شود؟
حضرت فرمود: